Facebook Instagram Correo Wikiloc
Solicitude de Licenza
Datos Persoais:
Nome*:
Primeiro Apelido*:
Segundo Apelido*:
Data de nacemento*:

DNI/NIE*:
Teléfono*
E-mail*:
Código Postal*
Enderezo*:
Localidade*
Provincia*:

Os campos marcados con "*" son obrigatorios.


Seleccione unha modalidade*:
Adxuntar o xustificante de pago:Só deixa anexar ficheiros .pdf


Comentarios : Só ata 300 caracteres.
Código antispam*:
Código antispam
Os campos marcados con "*" son obrigatorios.

De conformidade co disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, Club Vía Láctea informa que tal e como se desprende da natureza dos datos persoais que nesta folla de inscrición solicítanse e das circunstancias en que se solicitan os mesmos, tales datos incorporaranse a un ficheiro automatizado de datos de carácter persoal para uso interno do club, podendo o titular exercitar os dereitos de acceso, rectificación e cancelación nos términos previstos na citada Lei Orgánica 15/1999 e a súa normativa de desenvolvemento, o responsable do ficheiro automatizado a que se refire esta cláusula é o Club Vía Láctea. A persoa que solicita a súa inscrición presta xa que logo a súa conformidade á recolleita de datos reflectida na presente cláusula, así como a calquera cesión de devanditos datos que poida ser realizada entre Club Vía Láctea e as entidades federativas tanto autonómicas como estatais, ou coas entidades aseguradoras coas que Club Vía Láctea poida subscribir seguros en beneficio do Club ou dos seus socios. Así mesmo dá o seu consentimento para o tratamento e divulgación por parte do club das fotos e vídeos que se realicen durante a actividade, para a difusión da mesma nas redes sociais ou outro medio.

Visitaron a nosa páxina...

contadores de visitas
Pagina optimizada resolución 1440x900 para Chrome y Firefox. Propiedad del Club Vía Láctea Senderismo. Diseñada y creada por colaborador externo.
Webmaster